COVID-19 Υγειονομική Πολιτική / Policy and Procedures / Politique et procédures / COVID-19 Richtlinien und Verfahren
COVID-19: Υγειονομική Πολιτική / Policy and Procedures / Politique et procédures / Richtlinien und Verfahren
 • Οι κατοικίες είναι Health First πιστοποιημένες κι ακολουθούν τις οδηγίες καθαρισμού κι απολύμανσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται κι απολυμαίνονται καθημερινά. Επίσης απολυμαίνουμε χώρους, σκεύη, μηχανήματα, εργαλεία, μετά από κάθε χρήση.
 • Φροντίζουμε σε όλες τις κατοικίες να υπάρχουν αντισηπτικά.
 • Το προσωπικό μας είναι εξοπλισμένο με υλικά υγιεινής κι απολύμανσης και χρησιμοποιούνται για συχνό καθαρισμό.
 • Παρέχουμε ενημερωτική σήμανση για την καλύτερη ενημέρωσή σας.
 • Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε μη διαμένοντες ακόμα κι αν είναι συγγενείς ή φίλοι.
 • Our villas are Health First certifies and follows the Ministry of Health’s guidelines on cleaning and sanitation according to national legislation.
 • Communal / Public areas are being cleaned and sanitised daily. We also disinfect surfaces and equipment after each use.
 • We ensure antibacterial gel is available in all villas.
 • Our staff is equipped with all the required disinfectants and cleaning products to ensure all areas meet the highest levels of hygiene.
 • We provide all the relevant information in order to keep you as healthy and safe as possible during your stay.
 • Guests not residening in the villas are strictly prohibited from entering the villas even if they are relatives or friends.
 • Nos villas sont certifiées Health First et suivent les directives du ministère de la Santé en matière de nettoyage et d’assainissement conformément à la législation nationale.
 • Les espaces communaux / publics sont nettoyés et désinfectés quotidiennement. Nous désinfectons également les surfaces et les équipements après chaque utilisation.
 • Nous nous assurons que le gel antibactérien est disponible dans toutes les villas.
 • Notre personnel est équipé de tous les désinfectants et produits de nettoyage nécessaires pour garantir que toutes les zones répondent aux plus hauts niveaux d’hygiène.
 • Nous fournissons toutes les informations pertinentes afin de vous garder aussi sain et sûr que possible pendant votre séjour.
 • Les clients ne résidant pas dans les villas sont strictement interdits d’entrer dans les villas même s’ils sont parents ou amis.
 • Unsere Villen sind Health First-zertifiziert und folgen den Richtlinien des Gesundheitsministeriums für Reinigung und Hygiene gemäß den nationalen Gesetzen.
 • Kommunale / öffentliche Bereiche werden täglich gereinigt und saniert. Wir desinfizieren auch Oberflächen und Geräte nach jedem Gebrauch.
 • Wir stellen sicher, dass in allen Villen antibakterielles Gel verfügbar ist.
 • Unser Personal ist mit allen erforderlichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln ausgestattet, um sicherzustellen, dass alle Bereiche ein Höchstmaß an Hygiene erfüllen.
 • Wir stellen alle relevanten Informationen zur Verfügung, um Sie während Ihres Aufenthalts so gesund und sicher wie möglich zu halten.
 • Gästen, die nicht in den Villen wohnen, ist das Betreten der Villen strengstens untersagt, auch wenn sie Verwandte oder Freunde sind.
 • Παρακαλούμε πλένετε κι απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση χώρων υγιεινής και χρησιμοποιείτε συχνά αντισηπτικό. Καλύπτετε το πρόσωπό σας εάν βήχετε ή φτερνίζεστε.
 • Παρακαλούμε να τηρείτε απόσταση από τους άλλους επισκέπτες και να μη συνωστίζεστε. Τα έπιπλα έχουν αναδιαταχθεί, για να αποφεύγετε συνωστισμός.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στον περιβάλλοντα χώρο άλλων βιλών πέραν αυτής που διαμένετε.
 • Κατά την άφιξη και την αναχώρηση παρακαλούμε περιμένετε στην είσοδο της βίλας. Ώρα άφιξης 15:00 κι αναχώρησης 11:00 π.μ.
 • Τα κλειδιά στην υποδοχή πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό κουτί για απολύμανση.
 • Για επιπλέον προστασία του προσωπικού, ο καθημερινός καθαρισμός των δωματίων γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Εάν εμφανίσετε συμπτώματα σας παρακαλούμε να μείνετε στο δωμάτιό σας και να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του ξενοδοχείου που έχει εκπαιδευτεί ειδικά ώστε να ενημερώσει το γιατρό και να ακολουθήσει τις οδηγίες παροχής άμεσης βοήθειας.
 • Please sanitise your hands as often as possible especially, after using the toilet. Please cover your mouth when coughing or sneezing, ideally using a tissue, disposing of it safely after use and washing your hands immediately.
 • Please respectfully abide by social distancing. All communal furniture has been repositioned to meet social distancing requirements.
 • Guests are requested not to enter the outdoor areas of other villas except the one they have booked.
 • Upon check-in and check-out please wait at the entrance of the villa. Check-in is at 15:00 and check-out is at 11:00 a.m.
 • Keys left at the reception must be placed inside the specified box for sanitation.
 • For long staying guests, any room cleaning services will be done upon customer request only. This is to keep our personel safe.
 • In case you develop symptoms during your stay please stay in your room and contact the hotel’s certified Health Officer who will contact the medical doctor and follow the protocol for the provision of immediate medical care.
 • Veuillez vous désinfecter les mains aussi souvent que possible, surtout après avoir utilisé les toilettes. Veuillez vous couvrir la bouche lorsque vous toussez ou éternuez, idéalement en utilisant un mouchoir, en vous débarrassant en toute sécurité après utilisation et en vous lavant les mains immédiatement.
 • Veuillez respecter respectueusement la distance sociale. L’ensemble du mobilier communal a été repositionné pour répondre aux exigences de distanciation sociale.
 • Les clients sont priés de ne pas entrer dans les espaces extérieurs des autres villas à l’exception de celle qu’ils ont réservée.
 • Lors de l’enregistrement et du départ, veuillez patienter à l’entrée de la villa. L’enregistrement a lieu à 15h00 et le départ à 11h00.
 • Les clés laissées à la réception doivent être placées dans la boîte spécifiée pour l’assainissement.
 • Pour les clients séjournant longtemps, les services de nettoyage des chambres seront effectués uniquement sur demande du client. C’est pour assurer la sécurité de notre personnel.
 • Si vous développez des symptômes pendant votre séjour, veuillez rester dans votre chambre et contacter le responsable de la santé certifié de l’hôtel qui contactera le médecin et suivra le protocole pour la fourniture de soins médicaux immédiats.
 • Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände so oft wie möglich, insbesondere nach dem Toilettengang. Bitte bedecken Sie Ihren Mund beim Husten oder Niesen, idealerweise mit einem Papiertaschentuch, entsorgen Sie es sicher nach Gebrauch und waschen Sie Ihre Hände sofort.
 • Bitte halten Sie sich respektvoll an soziale Distanz. Alle Gemeinschaftsmöbel wurden neu positioniert, um den Anforderungen der sozialen Distanzierung gerecht zu werden.
 • Sie werden gebeten, die Außenbereiche anderer Villen außer der gebuchten nicht zu betreten.
 • Warten Sie beim Ein- und Auschecken bitte am Eingang der Villa. Der Check-In erfolgt um 15:00 Uhr und der Check-Out um 11:00 Uhr.
 • Die an der Rezeption zurückgelassenen Schlüssel müssen zur Hygiene in der angegebenen Box aufbewahrt werden.
 • Für Langzeitgäste werden Zimmerreinigungsdienste nur auf Kundenwunsch durchgeführt. Dies dient dazu, unser Personal zu schützen.
 • Falls Sie während Ihres Aufenthalts Symptome entwickeln, bleiben Sie bitte in Ihrem Zimmer und wenden Sie sich an den zertifizierten Gesundheitsbeauftragten des Hotels, der sich an den Arzt wendet und das Protokoll für die sofortige medizinische Versorgung befolgt.

Δηλώσεις Υγειονομικής Συμμόρφωσης

Υγειονομικό Πρωτόκολλο